ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು | ಯೋಜನೆಗೆ ನೆರವಾಗಿ | ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು
ಅನ್ಯರೊರೆದುದನೆ ಬರೆದುದನೆ ನಾ ಬರೆಬರೆದು
ಬಿನ್ನಗಾಗಿದೆ ಮನವು; ಬಗೆಯೊಳಗನೇ ತೆರೆದು
ನನ್ನ ನುಡಿಯೊಳೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದಲಿ ಬಣ್ಣಿಸುವ
ಪನ್ನತಿಕೆ ಬರುವನಕ ನನ್ನ ಬಾಳಿದು ನರಕ !

– ನನ್ನ ನುಡಿ
Sign-Adiga
ಮೊಗೇರಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ
fb (100x100) twit (100x100) yt (100x100)

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು