ಅಡಿಗ ಪದ್ಯ : ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಮುಖ


ಪದ್ಯ : ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಮುಖ
ಕವನ ಸಂಕಲನ : ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಮುಖ
ಓದು : ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ

Leave a Reply

Back to Top
%d bloggers like this: