ಅಡಿಗ ಪದ್ಯ : ಮೌನದ ಸುವರ್ಣ ಪುತ್ಥಳಿ


ಪದ್ಯ : ಮೌನದ ಸುವರ್ಣ ಪುತ್ಥಳಿ
ಕವನ ಸಂಕಲನ : ಸುವರ್ಣ ಪುತ್ಥಳಿ
ಓದು : ಎಂ. ಆರ್ . ಕಮಲ

Leave a Reply

Back to Top
%d bloggers like this: