ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟೀಮನಿಯವರಿಗೆ ಅಡಿಗರು ಬರೆದ ಪತ್ರ – 1

ಮೈಸೂರು 14.06.1952 ಗೆಳೆಯ ಕಟ್ಟೀಮನಿ, ಅಲ್ಲ-ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಭೆಟ್ಟಿಯಾಗದೆ ಎಷ್ಟು ದಿನವಾಯಿತು? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾನಂತೂ ಆ ಕಡೆ ಬರುವುದು...

Back to Top