ಶ್ರೀ ರಾಮನವಮಿಯ ದಿವಸ

(ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ‘ಶ್ರೀ ರಾಮನವಮಿಯ ದಿವಸ’ದ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣ. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸಬಹುದೆಂದುಪ್ರಯೋಗವನ್ನಾಗಿ ಈ...

ಕೆಂದಾವರೆ

ಕವಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ‘ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ’ ಕವನ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನಿಂದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ‘ಕೆಂದಾವರೆ’ ಎಂಬ ಕವನವಿದೆ. ”ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಕಡೆಗೆ/ ತಿರುಗಿಸಬೇಡ- /ಕಣ್ಣ-/ಹೊರಳಿಸಬೇಡ”...

ಕೂಪ ಮಂಡೂಕ – ಹೊಸ ಠರಾವು ಮತ್ತು ಅದರ ನೆಲೆ

‘ಕೂಪ ಮಂಡೂಕ’ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಡಿಗರ ಮಹತ್ವದ ಕವನಗಳೆಲ್ಲ ವಿಚಾರದ ಆಕರದ ಮೇಲೆಯೇ ರೂಪಿತವಾದವು (conceptual) ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.ಅದೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಕವನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪುರಾಣದಿಂದ...

Back to Top