ಅಡಿಗ ಪದ್ಯ : ಓಡಲೆಳೆಸುತಿಹುದು ಜೀವ

ಪದ್ಯ : ಓಡಲೆಳೆಸುತಿಹುದು ಜೀವ
ಕವನ ಸಂಕಲನ : ಭಾವತರಂಗ
ಓದು : ಪ್ರತಿಭಾ ನಂದಕುಮಾರ್


Leave a Reply

Back to Top
%d bloggers like this: